Zvoľte jazyk
Budete presmerovaný na úvod


Slovenský Slovenský

expand_moreVýrobky expand_moreInformácie Denná donáška Novinky Kontakt

Zvoľte jazyk
Budete presmerovaný na úvod


Slovenský Slovenský

Všeobecné obchodné podmienky


čl.1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Sziti, s.r.o. so sídlom Čsl. armády 6, 040 01 Košice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 15469/V, IČO: 36584665, DIČ: 2021893709, tel.0918 157171, e-mail: sziti.torty@centrum.sk

Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice- so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košiceďalej len ,,Predávajúci" a ,,Kupujúci" pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.zakusky-eshop.sk (ďalej len www.zakusky-eshop.sk) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len ,,Kúpna zmluva"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.zakusky-eshop.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.zakusky-eshop.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú za zákona č.250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.zakusky-eshop.sk.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.zakusky-eshop.sk a celková cena tohto tovaru,spracovaný systémom elektronického obchodu.Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.zakusky-eshop.sk.Kontaktné údaje: Sziti, s.r.o., Družicová 5, 040 12 Košice Telefónny kontakt: , E-mail: sziti.torty@centrum.skProces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.zakusky-eshop.sk.čl.2 ObjednávkaPodmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu zakusky-eshop@zakusky-eshop.skZa podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno,alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt( telefón, a e-mailová adresa);b) Kód objednaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;c) Množstvo objednaného tovaru;d) Adresa miesta dodania tovarue) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodným podmienkach;f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník).Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Vaša objednávka bude spracovaná po obdržaní platby, následne Vám bude odoslaný e-mail o potvrdení obsahu Vašej objednávky.Ak by sme platbu neobdržali na náš nižšie uvedený účet, budeme Vás telefonicky kontaktovať. Aby sa urýchlilo spracovanie Vašej objednávky, doporučujeme úhradu zálohovej platby vykonať v deň objednania, čím zaručíte, že bude Vaša objednávka pripravená na Vami stanovený termín dodania. Z dôvodu spracovania Vašej objednávky a doby bezhotovostnej úhrady je doba objednania minimálne2 dni. Po telefonickej dohode a spätnom potvrdení je možné spracovanie urýchliť.čl.3 Storno objednávkyKupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, t.j. pred minimálnym časom objednania produktu (každá torta, zákusok a pod.má udané objednať minimálne2 dni po 20 dní vopred). Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku,alebo jej časť,ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.čl. 5 Cenové podmienkyKúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.zakusky-eshop.sk je uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.zakusky-eshop.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. v prípade,ak sa na www.zakusky-eshop.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej,alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,-€" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú,ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.čl. 6 Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred. Pri tomto spôsobe platby si Kupujúci prevezme tovar na ním stanovenom mieste využitím dovozu spolu s faktúrou (slúži aj ako dodací list),až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Sziti,s.r.o. v banke,Tatra banka: 294 900 1308/1100IBAN: SK1011000000002949001308Variabilný symbol:číslo objednávky

čl. 7 Dodacie podmienkyTovar bude doručený v termíne určenom Kupujúcim na adresu určenú Kupujúcim.Tovar je dovezený Predávajúcim v špeciálnych termoboxoch udržujúcich teplotu chladničky a to autom, na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke, tak isto na presný čas uvedený Kupujúcim v elektronickej objednávke. Náš šofér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol so šoférom, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, Predávajúci má právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (dodací list). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou-samolepkou Predávajúceho. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.čl. 8 Záručné podmienky a záručná dobaNa dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť do 24 hodín na adresu na Družicovej 5, v Košiciach reklamovaný tovar, predajne Amorova cukráreň v chránenom obale(termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane Požadovaných dokladov- faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.zakusky-eshop.sk.čl. 10 Záverečné ustanoveniaOdoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajceho.Ozdoby: Vrch marcipánu môže obsahovať syntetickú potravinársku farbu (E110,104,122,129,102,124), ktorá môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí!O zmene syntetických farieb na prírodné Vás budeme informovať.Cesto, piškóty a plnky: Môžu obsahovať len Prírodné farbivá!Reklamačný poriadok:čl.1 Všeobecné ustanoveniaTento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti Sziti, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 15469/V, IČO: 36584665, DIČ: 2021893709, tel. 00 421 55 6742014, e-mail: sziti@centrum.sk. (ďalej len ,,Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len ,,Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.zakusky-eshop.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52ods.3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho závady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.zakusky.eshop.sk,ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až §627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.zakusky-eshop.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.zakusky-eshop.sk.čl.2 Kontrola tovaru pri prevzatíZa nepoškodenú,originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou známkou- samolepkou Predávajúceho.Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou,ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prepravcu. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.zakusky-eshop.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.čl. 3 Reklamačný formulárKupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len ,,Formulár") v nasledujúcich prípadoch:a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote:Pri objednávke do 50,- Eur má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 3 dni pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Pri objednávke nad 50,-Eur má právo kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy 7 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.b) Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, je možná u Predávajúceho iba v záručnej dobe,uvedenej v záručných podmienkach na www.zakusky.eshop.sk.Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontaktb) Adresa miesta, kam bol tovar dodanýc) Číslo elektronickej objednávky

d) Dátum vystavenia elektronickej objednávky

e) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim

f)Názov a sídlo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

g) Dátum a podpis Kupujúceho.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale(termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho.Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný Predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 dní po uznaní reklamácie predávajúcim.čl.4 Záručné podmienky a záručná dobaNa dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúce kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.Za vadu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 30% z celkovej ceny tovaru. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,rovnaké práva,akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.čl.5 Záverečné ustanoveniaPredávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.zakusky-eshop.sk.

Stránka www.zakusky-eshop.sk podlieha autorským právam.expand_less